AANWIJZINGEN VOOR DE OMGANG EN VEILIGHEID VAN MINDERJARIGEN

Stichting Europrof (Europrof) wil dat haar activiteiten plaatsvinden in een sfeer van vrijheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Het bestuur wil het personeel van Europrof enkele praktische handreikingen geven om deze sfeer zo veel mogelijk te bevorderen.
In dit document worden enkele aanwijzingen opgenomen m.b.t. de veiligheid en omgang van minderjarigen in Europrof en in de activiteiten die door haar worden georganiseerd evenals enkele opmerkingen m.b.t. de relaties en de omgang met ouders/verzorgers. Deze aanwijzingen worden weerspiegeld in de regelgeving van Europrof, omdat ze op natuurlijke wijze worden afgeleid uit het eigen karakter, diepgeworteld in het respect voor de waardigheid van de persoon.
Het beleid op dit punt is er vooral op gericht de medewerkers bewust te laten zijn van hun
verantwoordelijkheden, het ontwikkelen van de vereiste competenties en vaardigheden in de omgang met minderjarigen en het verschaffen van duidelijkheid over wat wel en wat niet toelaatbaar is. Vaak is het een kwestie van gezond verstand, maar het is goed hier expliciet aandacht aan te besteden en handreikingen te bieden. Daarom stelt Europrof de volgende normen vast.
Het personeel en de vrijwilligers zijn op de hoogte van deze aanwijzingen en richtlijnen m.b.t. de omgang met minderjarigen en veiligheidsnormen en voor zover van toepassing doorgegeven, aan de studenten en hun ouders/verzorgers.
Docenten en ander personeel van Europrof worden gestimuleerd mogelijke problemen direct te melden.

OMGANGS- EN VEILIGHEIDSBELEID VAN STICHTING EUROPROF

Veilig leer- en werkklimaat

1. De eerste verantwoordelijkheid van Europrof is het creëren van een veilige leer- en werkomgeving. Medewerkers en studenten moeten zich gezien en gehoord voelen.
Wanneer mensen het gevoel hebben dat er onvoldoende rekening met hen gehouden
wordt, neemt de betrokkenheid af en daarmee de kans op ongewenst gedrag toe.
Duidelijke normen voor omgang en gedrag, die door iedereen worden gedragen, zijn
hiervoor een voorwaarde. Het tonen van aandacht, goede communicatie tussen school
en student, maar ook ouders/verzorgers, dragen hieraan bij.

2. De werknemers van Europrof worden geacht op de hoogte te zijn van de aanwijzingen
over de omgang en veiligheid van minderjarigen bij het uitvoeren van activiteiten
georganiseerd door de school.

Normen:

1. Alle studenten worden in gelijke gevallen door het personeel en docenten van Europrof
gelijk en zonder vooroordelen behandeld.

2. De veiligheid van alle studenten wordt te allen tijde gegarandeerd, elk ongewenst
gedrag of situatie dient te worden vermeden. De school heeft preventief beleid
geformuleerd. Het personeel treedt direct op tegen de aangegeven vormen van
ongewenst gedrag. Klachten van studenten of ouders/verzorgers worden zeer serieus
genomen.

3. De directie zal ervoor zorgen dat de school de nodige voorzorgsmaatregelen kent en
deze respecteert.

4. Een schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijke voogden moet worden
verkregen voorafgaand aan de deelname van een minderjarig student aan een activiteit
buiten school, niet zijnde een schoolactiviteit (bijv. excursie hotelbezoek, SLIGRO
etc.onderdeel van het lesprogramma)

5. In het toelatingsproces zal schriftelijke toestemming worden gevraagd aan de ouders om
foto’s te maken of opnames van een minderjarig student, met het doel het materiaal te
gebruiken voor de tijdschriften, internet en andere audiovisuele media van Europrof.

6. Om de veiligheid van minderjarigen te garanderen, wordt toezicht gehouden bij alle
activiteiten en evenementen georganiseerd buiten Europrof.

7. De slaapkamers, douches en kleedkamers van de studenten zijn bij voorkeur gescheiden
van die van het onderwijzend personeel en worden in ieder geval niet tegelijk gebruikt.

8. In Europrof maken de studenten gebruiken van de éénpersoonskamer of
driepersoonskamer.

9. Activiteiten die buiten Europrof plaatsvinden worden nooit bijgewoond door alleen één
minderjarige en één docent.

10. In Europrof wordt vermeden studenten te belonen met activiteiten die plaatsvinden
buiten de schoolcampus, zoals, bijvoorbeeld, naar fastfoodrestaurants gaan.

11. Vermeden wordt dat een minderjarigen alleen met de auto reist met een docente,
behalve in geval van nood.

12. Gesprekken die alleen door één student worden gevoerd met een docent, vinden plaats
in een openbare ruimte of op een plaats waar toezicht door derden mogelijk is.

13. Docenten hebben een eigen pauzeruimte.

14. Als er informatie is die kan wijzen op mogelijk misbruik van een minderjarige, dient
snel te worden gehandeld, met voorzichtigheid en duidelijkheid. In dit geval is de
directie in eerste instantie verantwoordelijk.

15. Europrof verstrekt geen persoonlijke gegevens over een minderjarige aan derden zonder
toestemming van de ouders. Ook publiceert Europrof geen foto’s met achternaam van
een minderjarige.

16. Als er een klacht is in verband met deze normen, wordt als volgt gehandeld:

a. Ouders kunnen hun klacht bij de klachtencoördinator melden. De coördinator maakt op
de kortst mogelijke termijn een afspraak met de ouders om de klacht te bespreken en
meldt de klacht bij het bestuur.

b. Indien de klacht een andere minderjarige betreft, worden de ouders van die minderjarige
benaderd opdat zij hun visie op de klacht kenbaar maken.

c. De coördinator probeert de klacht zoveel mogelijk in onderling overleg met alle
betrokkenen op te lossen.

d. Indien de klacht voldoende ernstig is en niet in onderling overleg opgelost kan worden,
en de coördinator de klacht terecht acht, adviseert de coördinator het bestuur passende
maatregelen te treffen. De maatregelen worden zoveel mogelijk in overleg met de
ouders genomen.

e. Indien de klacht een docente betreft wordt ook zoveel mogelijk in onderling overleg
getracht de klacht op te lossen.

f. Een ernstige klacht of een reeks van klachten die tezamen voldoende ernstig zijn en die
de coördinator gegrond bevindt, kan leiden tot royement van de betrokkene(n) of van
de minderjarige.