Horeca college Europrof gevalideerd door NLQF

Het validiteitsverzoek van EUROPROF is positief beoordeeld. Op termijn zullen we een inschalingsverzoek NLQF indienen voor de kwalificatie Hotel Service Management.

Het Nederlands kwalificatiekader (NLQF) is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus in Nederland. Kwalificaties worden ingeschaald in de niveaus van het NLQF en krijgen daarmee een niveau-aanduiding. Het NLQF is een nieuwe beschrijving van de Nederlandse kwalificatieniveaus; het is geen herziening van het Nederlands onderwijsstelsel. Het kader is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met experts en stakeholders op het terrein van onderwijs en begeleiding. Het NCP (Nationaal Coördinatiepunt) NLQF wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en de Europese Commissie.
Door koppeling van het NLQF aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF) is het mogelijk om de diverse niveaus van kwalificaties van verschillende landen met elkaar te vergelijken (www.nlqf.nl)